ให้โทรศัพท์ BlackBerry เป็นผู้ช่วยงานด้านธุรกิจ

จากการสรุปภาพรวมในภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 โดยสมาคมธุรกิจในสาขาต่างๆทั่วประเทศ ภาวะธุรกิจโดยรวมยังขยายตัว แม้จะเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศยังเติบโตได้ดี ผู้ประกอบการจึงทยอยปรับขึ้นสินค้าตามต้นทุนที่สูงขึ้น แต่บางรายไม่สามารถปรับตัวได้หมดเนื่องจากการแข่งขันที่สูง สำหรับการบริโภคในภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 การขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับดีขึ้น ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากการแข่งขันปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ และการออกสินค้ารุ่นใหม่ โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี เช่น Smart Phone และ Tablet ต่างๆ

จะเห็นได้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจ Smart Phone มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะยอด ขาย BlackBerry ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนี่องในประเทศไทย เพราะ BlackBerry สามารถตอบสนองการใช้งานได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ BlackBerry เป็นการส่วนตัว หรือการใช้ในระดับองค์กร การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากในขณะนี้เมื่อผนวกกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆมากมาย แต่โทรศัพท์ BlackBerry สามารถช่วยผ่อนคลายปัญหาด้านค่าใช้จ่ายได้ ในขณะเดียวกันการใช้โปรแกรมต่างๆของ BlackBerry ที่ได้พัฒนา Business Software ให้หน่วยงานได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Business Software ของ BlackBerry มีหลายแบบให้องค์กรได้เลือกใช้คือ MDaemon Messagin Server, BlackBerry Enterprise Server และ Blackberry Enterprise Server Express สำหรับ Business Software นี้จะช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถควบคุมและเชื่อมต่อธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวกและไม่ขาดตอน

นอกจากนี้ MVS (Mobile Voice System) เป็น software ที่จะดำเนินการติดต่อทางโทรศัพท์ BlackBerry กับหน่วยงานเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน ช่วยให้การติดต่อด้านธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

DTAC BlackBerry เป็นตัวแทนขาย BlackBerry และ Business Software ในไทย

Nenhum comentário:

Postar um comentário